Yönetim Kurulu

Başkan 2.Başkan Üye Üye Üye    
     
Bekir Burak Uyguner Yüksel Şen  Yiğit Tabakoğlu  Vedat Çubukçuoğlu  Seyit Ahmet Cevahircioğlu    
 


Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

1-) Sendikayı temsil etmek veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek veya ilgilileri görevlendirmek,

2-) Sendikayı kanunların ve bu Anatüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek,

3-) Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt konularında üyelerin uyması gerekli prensipleri tesbit etmek,

4-) Toplu iş sözleşmesi yapmak ve gereken hallerde lokavta karar vererek uygulanmasını sağlamak,

Sendika adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılacakları seçmek veya toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki vermek veya ilgilileri görevlendirmek,

5-) Gerektiğinde üyelere grev ve lokavt fonundan ödeme yapmak,

6-) Gerekli gördüğü hususlarda yönetmelikler yapmak, uygulamak ve değiştirmek,

7-) Bu Anatüzükte belirtilen Sendika amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve üyelerinin genel yararlarının korunması açısından gerekli kararları ve tedbirleri almak, üyelerin işyerlerinde meydana gelebilecek her türlü kanunsuz eylemlerde resen müdahalede bulunmak, gereken tedbirleri tesbit ederek üyelerin genel yararları açısından uyulması zorunlu karar ve talimatları vermek ve Sendikanın yetkili organlarınca alınan kararlara ve verilen talimatlara üyelerce uyulup uyulmadığını izlemek,

8-) Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat ve davayı kabul etmek veya dava açmak, idari, adli, mali ve icrai tekibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekalet vermek,

9-) Bütçeyi ve çalışma programlarını hazırlamak, Genel Kurulun kabulüne sunmak, Çalışma ve Hesap Raporlarını hazırlamak ve Genel Kurulun tasvibine sunmak, gereğinde mütemmin mahiyette cari devre için hazırlayacağı bütçeyi görüşmek ve karara bağlamak,

10-) Gereğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,

11-) Personel kadro ve ücretleri ile yolluklarını tesbit etmek,

12-) Sendika teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, tecziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak,

13-) Konfederasyon Genel Kuruluna katılacak delegeler ile gerektiği hallerde, bilumum kurullar, yurtiçi, yurtdışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçmek,

14-) Gereği halinde sendika üyesi olan veya olmayan kimselere muayyen hususların takip ve tatbiki için yetki veya görev vermek,

15-) Üyelerin ticaret ünvanlarında meydana gelecek değişiklik halinde yeni unvan ile üyeliğin devamına karar vermek,

16-)Toplantı gündemini hazırlayarak Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırmak,

17-) Genel Kurulca verilecek yetki üzerine gayrimenkul alımı, satımı, rehni, ipoteği konularında gerekli

işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tesbir etmek,

18-) Gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

19-) Başkan ve ikinci başkanı seçmek ve gereğinde bunları görevinden affetmek,

20-) Genel Sekretere bütçe esasları dahilinde sarf yetkisi vermek,

21-) Aidat tahsilatını gerekli olduğu ahvelde yıllık aidat tutarı üzerinden vadeye bağlamak ve vade sınırını tesbit etmek, yangın, su baskını, deprem gibi mücbir sebeplerle uzun süre çalışamayacak duruma düşen üyelerin istekleri halinde aidat borçlarını uygun bir süre ertelemek, (ancak erteleme hakkında karar verebilmek için toplantıya katılan üyelerin 2/3’sinin oy kullanmaları şarttır.)

22-) Toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri esnasında üyelerine yapılan müzakereler hakkında bilgi vermek,

23-) Sendika teşkilatının idari ve mali koordinasyonunu sağlayacak ve sendika içinde ahenk ve inzibatı temin edecek tedbirleri almak,

24-) Sendika gelirlerinin toplanmasını sağlamak. Üyelerin geciken aidat ödemelerinin gecikme sebebini kabul veya reddetmek,

25-) Kanunlar ve yönetmelik hükümleri gereğince tutulması lazım gelen defterlerin tutulmasını ve kayıtların muntazam şekilde ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirler almak,

26-) Mevzuat hükümleri, Anatüzük ve Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,

 

Türkiye Deri Sanayii İşverenler Sendikası

İstanbul Deri Sanayi Bölgesi (18.Yol) Tanen Sokak No:1 Tuzla/İSTANBUL

Bize Ulaşın

Tel : 0216 394 29 39 -
Email : info@tudis.org.tr

Bizi Takip Edin