Genel Sekreterlik

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

1-) Sendika merkez teşkilatını yürütmek, her türlü yazışmaları idare etmek, muamele ve muhaberatın muntazam işlemesini sağlamak

2-) Sendika ile ilgili haberleri toplamak, yayın ve istatistikleri derlemek ve gerekli meşriyatta bulunmak ve bunlar hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek, sendika servislerinin istifadesine açık bir kitaplık  vücuda getirmek

3-) Sendika teşkilatının bütün faaliyetlerini takip etmek ve gözetim altında bulundurmak ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

4-) Üye kayıt muamelelerini tekemmül ettirmek ve üye kayıt defterini tutmak

5-) Sendika hesaplarını denetlemek, Yönetim Kurulunca istendiğinde, muhasebe mizanları ve fiili sarfiyat ile tahsisatları mukayese eden mali  müvazeneyi Yönetim Kuruluna arzetmek

6-) Aidat ve diğer gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve sendikaya yeni gelir kaynakları araştırmak

7-) Sendika organlarının kararlarını yürütmek ve karar defterlerini tutmak

8-) Görüşülmesi gereken konuları tesbit ile Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve bu kurulu toplantıya çağırmak

9-) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının yazılmasına mahsus defteri tutmak ve bu kararlara mevzuat hükümlerinin gerektirdiği imzaları sağlamak

10-) Sendika Başkanı, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bu görevlere seçilmeleri dolayısıyla vermeye mecbur bulundukları mal beyannameleri hakkında kanun hükümlerini yerine getirmelerini takip etmek ve kanun hükümlerinin gerektirdiği bilcümle işleri yapmak

11-) Anatüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek

Türkiye Deri Sanayii İşverenler Sendikası

İstanbul Deri Sanayi Bölgesi (18.Yol) Tanen Sokak No:1 Tuzla/İSTANBUL

Bize Ulaşın

Tel : 0216 394 29 39 -
Email : info@tudis.org.tr

Bizi Takip Edin